Yönetim Sistemi Politikalarımız

Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret AŞ. Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Üst Yönetim tanımlamış olduğumuz tüm kalite politikalarının uygulama ve sürekliliğini taahhüt eder. Entegre Politikamız kapsamındaki kalite politikamız, ana hedefimiz olan;

Müşteri Memnuniyeti
Müşteri memnuniyeti için isteği doğrultusunda, kalite, çevre ve güvenlik standartlarına uygun ürünü ve hizmetleri gerçekleştirmek ve zamanında teslim etmek.

Paylaşım
Şirketler Grubunun en önemli değeridir. Kimliğimizi ifade eder.

Sürekli Gelişim ve İyileştirme
ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre Sağlığı, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek. Üst Yönetim bu konuların uygulama ve sürekliliğini taahhüt eder.

İş Etiği ve Şeffaflık
Tüm çalışma ve faaliyetlerimizde çalışanlarımız, çözüm ortaklarımız ile etiğine uygun ve şeffaflık ilkesine bağlı kalmak prensibi ile çalışır.

Gizlilik
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile ilgili her türlü bilginin izinsiz ve yasal koşullar dışında hiçbir şekilde kullanılmaz ve paylaşılmaz.

Tarafsızlık
Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız ile yapılan her türlü görüşmede ve faaliyette tarafsız ve önyargısız davranılır.

Duyarlılık ve Özen Gösterme
ÇİLTUĞ tüm faaliyetlerinde edimlerini yerine getirirken gereken duyarlılığı ve özeni gösterir. Çevresinde, ülkesinde ve dünyadaki yaşanan tüm olaylara toplumsal duyarlılık, çevre koruma, enerji verimliliği, iş güvenliği bilinci ile yaklaşır ve bu konuda öncü firma olmayı hedef edinmiştir.  Üst Yönetim bu konuların uygulanmasını ve sürekliliğini taahhüt eder.
İş güvenliği ilkelerinde ISO 45001 standartları ve yasal şartlara uygun çalışmak.

Takım Çalışması
Gerçekleştirilen her çalışmada en önemli hedeflerimizden biri takım ruhunu korumak ve geliştirmektir.

Kariyer Planlama
Çalışanlarına kariyerlerinde ve bireysel gelişimlerinde yol göstermek ve öncü olmak, sektöre yetkin bireyler yetiştiren bir eğitim kurumu olmak. Bunun için ÇİLTUĞ Akademi bünyesinde çalışmaları sürekli kılmak.

Sosyal Sorumluluk
Sosyal sorumluluk projelerine yeni ve hiç denenmemiş bir anlam kazandırmak ve özellikle eğitim alanında köklü kalıcı çözüm önerileri üreten projelerde yer almak. Ülkede donanımlı işgücünü artırmak için eğitim odaklı projeler üretmek.

Teknoloji ve Sürekli Gelişim
Şirketler grubumuz durağan bir yapıda olmayıp, iş ve teknolojideki tüm gelişmeleri takip etmek ve işe uygun olanları araştırıp uygulamaya çalışmak. Sektörde yeniliklerin öncüsü olmak.

 


 

Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret AŞ.
Çevre Yönetim Sistemi Politikası

Firmamız kapsamı dâhilindeki faaliyetleri, ürünleri gerçekleştirirken çevre ile ilgili onaylanmış uluslararası müşterilere sözleşmeler kapsamında verilen taahhüt ve yasal düzenlemeler, dâhil olunan mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak, bunların gereklerini karşılamak.

Yasa ve beklentiler çerçevesinde doğal kaynakların etkin kullanımı ve çevre kirliliğinin azaltılması için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek, sürekli gelişmeyi ve atıkları kaynağında azaltmayı mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ettirmeyi sağlayarak çevre yükünü azaltmak.

Çiltuğ çalışanlarının çevre bilincini sürekli artırmak yönünde eğitiminin sürekliliğini ve düzenini sağlamak.

Politikamızı müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza tüm ilgili taraflara anlaşılır bir şekilde duyurup, web sitemizde yayınlayarak halkın erişimine açık olmasını sağlamak.

Periyodik gözden geçirmeler yapmak ve sonuçlara göre alınması gereken önlemleri almak.

Üst Yönetim tüm çevre politikalarının uygulama ve sürekliliğini, gelişimini taahhüt eder.

 


 

Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret AŞ.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Üst Yönetim tanımlanmış olan tüm politika ve hedeflerin uygulanması ve sürekli gelişimini taahhüt eder.

  • Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Çalışanların ve ilgili tarafların bilinçlendirilerek iş kazalarının oluşumunu engellemek.
  • Ekipman, hammadde ve iş aracı seçiminde iş sağlığı ve iş güvenliğine uygun seçimi yapmak.
  • Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak.
  • Faaliyetlerimizin ISG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek.
  • Risklere göre uygun acil durum (deprem, sel, yangın, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak, takip ve denetimlerin sürekliliğini sağlamak.
  • Bünyemizde iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak OHSAS 18001( 45001)  standartlarına uygun iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güçlendirmektir.
  • Yürüklükteki ISG mevzuatına ve üyesi bulunduğumuz kuruluşların şartlarına uymak.
  • Tüm paydalarımızın görüş ve önerileri dikkate alınarak ISG Yönetim sistemi hedef ve fırsatlarının belirlenmesinde dikkate alınır ve gerekli durumlarda revizyon ve uygulamaların takibi yapılır.